“ဘာသာနှင့် လူမျိုး အခြေပြု၍ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများ စောင့်ကြည့်ခြင်း အစီအရင်ခံစာ” ထုတ်ပြန်ခြင်း

လောကအလင်း လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့မှ လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည့် Facebook ပေါ်တွင် ဘာသာနှင့် လူမျိုး အခြေပြု၍ နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများကို ၂၀၂၀ စက်လတင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့မှ ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာလ (၇) ရက်နေ့ထိ (၁)လ ကာလအတွင်း စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ပါသည်။

“ဘာသာနှင့် လူမျိုးကို အခြေပြု၍ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ စည်းရုံးလှုပ်မှုများ စောင့်ကြည့်ခြင်း အစီအရင်ခံစာ” ထုတ်ပြန်ခြင်း

နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ကာလများအတွင်းတွင်လည်း ဘာသာနှင့် လူမျိုးအခြေခံ၍ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ကာ အစီအရင်ခံစာများကို …

International Peace Day Event

The international peace day event was held at the community centre by coordination with partner civil society organizations on 

Performance Management Training

With the support of British Council, we are implementing the organizational development project called “Amatae” project. Under this project, we had being

Strategic Launching Event

On 29th April, we, Loka Ahlinn, hold the event called 4-year strategic launching to partner organizations, international agencies and Embassy at Ruby Hall, Park Royal Hotel.

Project Inception Ceremony

We, Loka Ahlinn hold the project inception ceremony of promoting participatory and accountable local governance in Tanintharyi Region project on 9th July 2015 in Dawei.